Regulamin Restauratora w Serwisie RezerwujeStolik.pl

  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego RezerwujeStolik.pl (dalej zwany "Serwisem") oferującego aplikację www do rezerwacji stolika w restauracji, lub innych zasobów i usług oferowanych przez Użytkowników (zwanych dalej „Restauratorami”) dla Klientów (zwanych dalej „Konsumentami” lub Klientami) .
 2. Korzystanie z serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr144, poz. 1204, z późn. zm.)
 3. Serwis jest prowadzony przez DITEMS JOANNA DĄBROWSKA z siedzibą w 02-495 Warszawa, ul. Siłaczki 3/9 lok. 110. Zwanym dalej „Usługodawcą”.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  Usługi elektroniczne w serwisie internetowym

 1. Usługi świadczone w serwisie polegają na prezentacji, oferowania klientom i potencjalnym klientom rezerwacji stolika lub innego wskazanego zasobu w lokalu Restauratora oraz na umożliwieniu bezpośredniego nawiązania kontaktu klientom i potencjalnym klientom z Restauratorem.
 2. W celu skorzystania z Serwisu wymagane jest założenie konta na stronie RezerwujeStolik.pl.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz zmiany sposobu realizowania już istniejących funkcjonalności.

  Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w ofercie Restauratora, a także za niezrealizowanie rezerwacji przez Restauratora.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu serwisu internetowego z powodu awarii, awarii leżącej po stronie operatora usług teleinformatycznych. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do przerw technicznych związanych z bieżącą obsługą i konserwacją sprzętu i oprogramowania. Z tytułów wskazanych w tym punkcie Restauratorowi nie przysługują żadne roszczenia
 3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi oraz z tytułu wad i usterek jest ograniczona do kwoty równej uiszczonej przez Użytkownika Restauratora z tytułu korzystania z serwisu w miesiącu zgłoszenia rękojmi/wady/usterki.
 4. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu. A w szczególności za niemożności złożenia rezerwacji, odrzucenia rezerwacji, zmiany terminu rezerwacji.

  Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Restauratorów są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie Serwisu. Administratorem danych osobowych Restauratora jest Usługodawca.
 2. Restaurator, który umożliwia rezerwację (a tym samym wymaga podania danych osobowych swoich Konsumentów) powierza Usługodawcy dane osobowe swoich konsumentów w celu realizacji usługi. W zakresie tych danych Usługodawca nie jest administratorem danych a jedynie procesorem, czyli podmiotem, któremu Restaurator powierza przetwarzanie danych osobowych w ściśle określonym celu.
 3. Restaurator po zarejestrowaniu konta głównego dostaje możliwość tworzenia tzw. Kont dla pracowników obsługujących konsumentów, czyli procesu rezerwacji i przypisywania pracowników do odpowiednich restauracji w obrębie swoich lokali, nie ma obowiązku tworzenia dodatkowych kont pracowniczych, lecz jest to metoda zalecana dla utrzymania porządku w przypadku sieci restauracji oraz multi-brandów. W chwili utworzenia konta dla pracownika restaurator staje się odpowiedzialny za działania swojego personelu, jak i dane osobowe tych pracowników. W momencie rozwiązania współpracy z pracownikiem restaurator zobowiązany jest takie konto pracownika usunąć lub de aktywować.
 4. Dane osobowe konsumentów, restauratora oraz pracowników restauracji nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim, ale mogą być powierzone innym usługodawcom w celu realizowania usługi np.: firmom hostingowym, telekomunikacyjnym.
 5. W polityce prywatności - https://rezerwujestolik.pl/privacy-policy - znajduje się pełna informacja o przetwarzaniu, mechanizmach bezpieczeństwa i technologiach związanych z ochroną danych.
 6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za udostępnianie przez restauratorów oraz ich pracowników danych osobowych, które otrzymują w momencie otrzymania rezerwacji od nowego konsumenta, gdyż dane te wynikły z procesu realizacji rezerwacji i traktowane są jako dane przekazane restauratorowi.
 7. W momencie wykrycia przez serwis działań, które mogą świadczyć o złych intencjach restauratorów oraz ich pracowników konto restauratora może bez uprzedzenia zostać zawieszone.

  Opłaty

 1. Korzystanie z Serwisu jest odpłatne a ceny są jawne. Szczegółowe warunki płatności ustalone są zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszczonym na stronie serwisu pod adresem https://rezerwujestolik.pl/price-list
 2. W przypadku multi-brandów lub sieci restauracji mogą zostać uwzględnione dodatkowe rabaty, które są uzgodnione z opiekunem handlowym.
 3. Okres testowy nieprzekraczający 30 dni jest bezpłatny. W okresie testowym Restaurator oraz jego konsumenci mają możliwość skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu.
 4. Opłata za korzystanie z serwisu ma charakter abonamentowy. Minimalny okres odpłatnego korzystania z serwisu to 1 miesiąc.
 5. Opłata za usługę jest naliczana ostatniego dnia każdego miesiąca, nie zależnie od ilości zrealizowanych rezerwacji usługa jest płatna.
 6. Restaurator obowiązuje się do terminowej opłaty za usługę pod rygorem wyłączenia usługi w pierwszym dniu po terminie płatności wskazanym na fakturze vat
 7. Faktura Vat za usługę zostanie automatycznie wystawiona ostatniego dnia miesiąca na dane restauratora oraz wysłana na mail konta głównego.
 8. Prace zlecone dodatkowo przez Restauratora, będą rozliczane według obowiązujące stawki godzinowej prac programistycznych lub wdrożeniowych zamieszczonych w cenniku i fakturowane osobną pozycją na zbiorczej fakturze vat za dany miesiąc abonamentowy.
 9. Restaurator, akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur Vat drogą elektroniczną.
 10. Restaurator, akceptując niniejszy regulamin zobowiązuje się do terminowego opłacania usługi na dane wskazane na fakturze Vat.
 11. Zmiany w cenniku bedą publikowane z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem. Brak akceptacji nowego cennika skutkuje rezygnacją z dalszego korzystania z serwisu lub usługi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

  Prace dodatkowe

 1. Prace zlecone dodatkowo mogą być przekazywane bezpośrednio mailem lub telefonicznie na dane umieszczone w danych kontaktowych na stronie www https://rezerwujestolik.pl . Każdorazowo restaurator otrzyma informację ewentualnych kosztach jakie zostaną doliczone do faktury abonamentowej miesięcznej.
 2. Uruchomienie istniejącej usługi w systemie jak przykładowo wydruk bonu z rezerwacją czy synchronizacja z bazą danych restauratora nie jest traktowane jako prace dodatkowe i nie są pobierane dodatkowe opłaty, gdyż brany pod uwagę jest „Wspólny sukces”
 3. Dodatkowe nowe funkcjonalności mogą być potraktowane jako „Wspólny sukces” i zostać zrealizowane bezpłatne tylko jeśli serwis będzie mógł aktywować taką funkcjonalność innym restauratorom to znaczy potraktować jako inwestycję własną w rozwój programu, a sama funkcjonalność nie będzie specyficzna dla danej restauracji.
 4. Dodatkowe funkcjonalności specyficzne dla restauratora są traktowane jako prace dodatkowe płatne.

  Aktywacje oraz Rezygnacje z usługi

 1. Rezygnacja lub zawieszenie usługi ma skutek od następnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że zawieszenie usługi w 2 dniu miesiąca będzie miało skutek w kolejnym, czyli zostanie naliczona opłata za cały rozpoczęty miesiąc
 2. W celu wyłączenia usługi należy przesłać informację na adres info@rezerwujestolik.pl.
 3. Rezygnacja lub zawieszenie usługi przesłana drogą mailową na adres info@rezerwujestolik.pl nie wyklucza automatycznie możliwość działania serwisu do końca opłaconego okresu.Chyba że w treści maila zawarta będzie informacja z wcześniejszym terminem wyłączenia usługi.
 4. Rezygnacja lub zawieszenie nie musi być regulowane żadną dodatkową umową czy regulaminem.
 5. Brak rezygnacji lub dezaktywacji oznacza jednoznacznie, że usługa automatycznie przedłuża się na kolejny miesiąc

  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.12.2023.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Zmiany regulaminu niezwiązane ze zmianą przepisów prawa będą publikowane z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem. Brak akceptacji nowego regulaminu skutkuje rezygnacją z dalszego korzystania z serwisu lub usługi, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

v1.0.0